छनौट भएका निवेदकहरूले विस्तृत निवेदन फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ जसमा (१) परियोजना व्यवस्थापन (२) बजेट विवरण (३) कार्य योजना (प्रगति मापन) र (४) नतिजा जाँच (Log Frame) का बारेमा विस्तृत जानकारी हुन्छ ।
कोष व्यवस्थापकले मापदण्ड अनुरूप निवेदनहरू जाँच गर्नेछन् र प्रतिक्रिया दिनेछन् । निर्देशिकाअनुरूप भएका निवेदनहरूको शूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरेर मात्र पैरवी कोष समितिमा पठाइनेछ ।
कोष व्यवस्थापकले मापदण्डअनुरूप भएका परियोजनालाई प्रस्तुत गरेर (डिलिजेन्स चेक) शूक्ष्म अध्ययन भएको संकेत गरेर पैरवी कोष समितिमा पठाउँछन् जसले लगानी गरिने परियोजनाको छनौट गर्दछ ।