दिगोपन सहयोगको उद्देश्य छनोट भएका संस्थाहरूलाई आफ्ना संस्थागत, शासन र व्यवस्थापकिय क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्नु हो जसले गर्दा प्रभावकारी पैरवीका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्षम तुल्याउनेछ र आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर बनाउन रणनीतिको विकास र कार्यान्वयन गराउन सक्षम बनाउनेछ । लगानी गर्न सकिने क्रियाकलापका प्रकारका केही उदाहरणहरूः

  • प्रभावकारी सुशासनका संरचनाका साथमा व्यवस्थापन संरचना, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली आदिको निर्माण सम्बन्धीक्रियाकलापहरू
  • व्यापारिक योजना विकास
  • सदस्यता र शुल्कमा आधारित सेवाहरूको विकास
  • रोजगार सिर्जना क्रियाकलापमार्फत् अतिरिक्त आम्दानी स्रोतको विकास
  • संवाद क्षमताको विकास र स्थान

सबै निवेदकले सम्झनुपर्ने कुराः यो दिगोपनको अवसर पैरवी तथा संवादमा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोगको साथै दिइनेछ, भिन्नै दिइँदैन ।

Download Documents for Application

APPLY ONLINE